Rss Feed twitter facebook

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er AIF(Avedøre idrætsforening)NFA Monarchs.
Foreningens hjemsted er i Hvidovre kommune, Byvej 58, 2650 Hvidovre.

§ 2
Det er foreningens formål at samle aktive og passive idrætsinteresserede for, gennem aktiv idrætsudøvelse, at virke for en sund udvikling af fodboldspillet og for, gennem påvirkning af passive medlemmer, der ønsker at støtte foreningen, at arbejde for øget interesse for idrætsarbejdet og kendskabet til amerikansk fodbold i Avedøre og Hvidovre området. AIF NFA Monarchs er medlem af Avedøre Idrætsforening Hovedafdeling og alle foreningens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter Hovedafdelingens love og bestemmelser.

§ 3
Som medlemmer optages alle, der kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf.

§ 4
Foreningen er medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) og Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Hvidovre Kommune (FIH).

§ 5
Kontingent betales ved indmeldelse. Kontingentet opkræves forud 3 gange årligt. (Eksempel vis 1/1, 1/4, 1/7,) Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, på grundlag af et budget udarbejdet af bestyrelsen for det kommende regnskabsår, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår starter den 1/11 og slutter den 31/10.

Medlemsrestancer ud over et kvartal kan medføre slettelse. Slettes et medlem på grund af restance kan vedkommende kun optages på ny, såfremt det skyldige beløb, samt nyt Kontingent betales.

§ 6
Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og formanden vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med:

Næstformand
Kasserer
Sekretær

Formanden vælges for 2 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges også for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Klubbens regnskab revideres af 1 revisor, valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år, 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 3.000,00 kræves underskrift af både formand og kassereren. Er kassereren fraværende kan et andet bestyrelsesmedlem disponere i kassererens sted.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsesmøde bør afholdes mindst 8 gange årligt.

Der føres beslutningsprotokol som underskrives af mødedeltagerne.

§ 7
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1. december.

Generalforsamlingen indkaldes af formanden med angivelse af tid og sted mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse, direkte til medlemmerne, og annoncering på klubbens hjemmeside www.monarchs.dk.
Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt eller via e-mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nyt forslag: Bestyrelsen sender regnskabet for udgående regnskabsår samt budgetforslag for indgående regnskabsår ud sammen med indkaldelsen mindst 14 dage inden generalforsamling.

§ 8
På generalforsamlingen har alle foreningens tilstedeværende aktive og passive medlemmer over 16 år én stemme, for medlemmer under 16 år tilfalder stemmeretten til en forælder eller værge for det pågældende medlem, for at have stemmeret på generalforsamlingen er det forudsat at det enkelte medlem ikke står i kontingentrestance eller har anden gæld til Klubben.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt af 1/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivende stemmer, stemmer for en ændring.

Såfremt der ikke er det nødvendige fremmøde, men 2/3 af de fremmødte har stemt for en ændring, indkalder formanden til ny generalforsamling med sædvanligt varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af formand, sekretær og dirigent.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

§ 10
På den ordinære generalforsamling skal dagsorden bl.a. indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassernes beretning.
Godkendelse af regnskab og budget.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand. (Lige år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer. (næstformand og kassere vælges i ulige år og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år)
Valg af revisor.
Valg af suppleanter.
Evt.

§ 11
Klubben kan kun opløses eller sammensluttes med anden klub, såfremt dette vedtages med mindst 75 % af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen.

Ved eventuel opløsning af klubben, fordeles klubbens materialer og midler til andre fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Hvidovre kommune.

Således Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15/12 1998 samt på de ekstraordinære generalforsamlinger den 27/11 2005 den 18/3 2007 og den 21/2 2011.

Facebook twitter linkedin stumbleupon digg reddit favorites more

AIF NFA Monarchs | Byvej 58 | 2650 Hvidovre | Danmark | info@monarchs.dk. Designed by Cool Websites

Thanks to Fast Loans, weiterbildung, webdesign berlin